DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 17°C
Parçalı Bulutlu

AMASYA SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ

AMASYA SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ
REKLAM ALANI
25.11.2020
404
A+
A-

AMASYA SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ

Madde 1- İhalenin Konusu: Zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ve dördüncü kat olmak
üzere 2 adet işyeri ve 8 adet daireden oluşan toplam 2.578 m2 kat karşılığı inşaat ya pım işi.
MEVKİİ ADA PARSEL MUHAMMEN GEÇİCİ KESİN İHALE İHALE
BEDEL TEMİNAT TEMİNAT TARİHİ SAATİ
(%3) (%6)
YENİ 1115 3 4.800.000,00 TL 144.000,00 TL 290.000,00 TL 08.12.2020 11:00
MAHALLE
Madde 2-İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı inşaat
yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve sa atte, Amasya Suluova Belediyesi Encümen
Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda
istenilen belgelerle birlikte e n geç, 08.12.2020 Salı günü, Saat 11.00’e kadar Bele diyemiz ihale
komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüne göndermeleri
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve te lgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca ke sinlikle
kabul edilmeyecektir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre
Kapalı Te klif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.
Madde 4- İhale Şartname sinin Ekleri İle Temini ve Bede li: İhale şartnamesi Destek Hizmetleri
Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş için İhale
dosya bedeli 250,00-TL(ikiyüzelli) olup, Suluova Belediye si Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ihale
dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına
koyaca ktır.
Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Ge çici Teminat Miktarı ve Esasla rı: Yukarıdaki tabloda
ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin,
ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden % 3 Geçici
Teminat vermele ri ge rekmektedir. Teminatlar Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi Halk
Bankası Suluova Şubesi (TR76 0001 2001 2020 0007 0000 01) İban numara lı Belediyemiz hesabına
dekontta ‘Kat Karşılığı Konut – Ticari alan Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat
mektubu verilmesi halinde teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı Konut – Ticari alan Yapım İşi’ diye
yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gün süreli olacak,
mektubun aslı ile birlikte Banka te yit yazısı ola caktır.
Madde 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
6.1. İsteklile rin iha leye ka tıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye ’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, elektronik posta ve adres
bilgile rinin belirtilmesi)
b) Mevzua tı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esna f ve sanatkâr odası veya
ilgili meslek odası belgesi.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu göste ren imza beyanna mesi veya imza sirküleri. (Noter onaylı)
ç) Şartname ekinde yer a lan standart forma uygun teklif mektubu.
d) Be lirlenen geçici te minata ilişkin geçici teminat mektubu veya ge çici teminat mektupları
dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine ya da Bele diyemiz hesabına yatırıldığını gösteren
makbuzlar.
e)Vekâle ten ihaleye katılma halinde, ve kil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekâletname ile vekilin noter ta sdikli imza beya nnamesi.
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı
beyannamesi.
g) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınaca k Belediyemize borcu olmadığına dair
yazı.(aslı)
6.2. İha leye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı ta rafından iş de neyimini
göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine (en az % 51) sahip ortağına
ait olması halinde bu ortak 6.4.1. ve 6.5. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
6.2.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek iste kliler, iş orta klığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifle riyle beraber sunacaktır. İha lenin iş
ortaklığı üzerinde kalma sı halinde, yüklenici ortak girişim beyannamesini sözleşme imza lanmadan
önce note r tasdikli aslını İdareye verecektir. İş ortaklığı beyannamesinde, iş ortaklığını oluşturan
gerçe k ve tüzel kişilerin taa hhüdün ye rine getirilmesinde müşte reken ve müteselsilen sorumlu
oldukları belirtilmelidir. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip orta k olmalıdır. Ortakların
hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir.
6.3. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı.(Ortak girişim olması halinde tüm
ortaklar tarafından ayrı ayrı alınacaktır.)
6.4. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.4.1. İdarece belirle nen muhammen be delin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdinde
ki kulla nılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtla ma bulunmayan me vduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka refe rans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılma ksızın bu
yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından ke ndi kısmı
için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

6.5. İş deneyim belgesi. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği sınıflandırmasına göre
ihale edilen işe uygun G- sınıfı veya üzeri yapı müteahhitliği belgesi sahibi olmak.)
Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile ge çerli olan 3B sınıfı son
on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sa yılı Kamu
İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya istekli adına özel veya kamu bina inşaatı
işi ile ilgili olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış İş Bitirme
belgesi (tutanağı) aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur.
6.6. 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi ge reğince hazırlanacak teklif mektubu ihale dosyasındaki
tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
Madde 7- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat Karşılığı Konut
– Ticari a lan Yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri
teklifler 120 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

www.ilanbis.bik.gov.tr Basın İlan No.: ILN01262255

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.