DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

T.C. MALATYA / YEŞİLYURT BELEDİYESİ TURGUT ÖZAL (ÇİLESİZ) MAHALLESİ RİSKLİ ALANIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

T.C.                MALATYA / YEŞİLYURT  BELEDİYESİ   TURGUT ÖZAL (ÇİLESİZ) MAHALLESİ RİSKLİ ALANIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ
REKLAM ALANI
22.10.2022
120
A+
A-


İHALE İLANI

İli- İlçesiMahalle- Ada- ParselToplam Arsa Alanı (m2)EmsalMuhammen BedelGeçici Teminat Tutarı %3
Şartname Bedeli

İhale Tarih ve Saati

Malatya-Yeşilyurt
Turgut Özal (Çilesiz) Mah.269 Ada 359 Parsel Riskli Alanın Kat Karşılığı İnşaat Yapımı
407,93 M2

1,85

6.233.731,30 TL

187.011,94 TL

1.000,00 TL

22.11.2022
10:00

            1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen 269 Ada 359                   Parselin Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 27.09.2022 tarih 715 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale                        Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 1. Bu işin Muhammen Bedeli 6.233.731,30 TL (altı milyon iki yüz otuz üç bin yedi yüz otuz bir lira otuz kuruş)’dur. İhaleye katılacaklar Muhammen bedelin %3’ü oranında 187.011,94 TL (yüz seksen yedi bin on bir lira doksan dört kuruş) geçici teminat vereceklerdir.
 2.  İhale 22.11.2022 Salı günü saat 10:00’da Karakavak Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km Maşti Karşısı adresindeki, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale Şartnamesi ile ilgili diğer evraklar Karakavak Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km Maşti Karşısı Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde 08:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir.
 4. İhaleye sunulacak teklifler emsale konu olan inşaat alanı üzerinden yüzde oran olarak verilecektir. Teklifler %35 oran üzerinden başlayacak olup bu oran üzerinden arttırılacaktır. İhaleyi kazanan firma isteklilerin teklif edecekleri oran üzerinden değerlendirme yapılarak belirlenecektir.
 5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.
  1. Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
  3.  Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
  6.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
  8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
  9.  Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben,  işin adına Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
  10.  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,
  11. Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,
  12. Yer görme belgesi,
  13.  Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.1,6.2, 6,3. 6.4, 6.11, 6.12, 6.17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
  14. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler, 
  15.  İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,
  16.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  17. Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.
  18. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  19. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
  20. Sözleşme imzalanmadan önce yüklenici Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcunun olmadığına dair ibranameyi sunmak zorundadır.
  21. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
  22.  İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
  23.  İş deneyim belgeleri;

İstekli Kamuda iş yapmışsa Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan en az mimarlık ve mühendislik hizmet bedelleri tebliğinde belirtilen sınıfa göre III B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ;
İstekli özel sektörde hizmet vermişse;  Son 7 yıl içerisinde sınıf gözetmeksizin en az 5.000 m2 konut (mesken) işi yapmış olması (birden fazla işin toplamı kabul edilecektir) iş deneyim olarak kabul edilecektir. En az bu miktarın %80’ini ilgili kuruma teslim etmiş olması veya son 15 yılda 21.000.000,00 TL’lik ( yirmi bir milyon Türk lirası) konut yapım işi bitirme şartı aranacaktır. İşe ortaklık girişim ile teklif verilmesi halinde ortak firmaların toplamının %80’i geçerlidir. İlgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait, ilgili Belediyenin imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

 1.  İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanları 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Karakavak Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km Maşti Karşısı Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhaleye ilişkin teklifler 22.11.2022 tarih saat 09:59’a kadar Karakavak Mahallesi, Ankara Asfaltı 7. Km Maşti Karşısı Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
 4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.