DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 34°C
Parçalı Bulutlu

AMASYA SULUOVA HÜKUMET KONAĞI JENERATÖR MONTAJ İŞİ İHALESİ

AMASYA SULUOVA HÜKUMET KONAĞI JENERATÖR MONTAJ İŞİ İHALESİ
REKLAM ALANI
09.10.2020
132
A+
A-

yapım işi 4734 sayılı
Kamu İha le Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin a yrıntılı bilgile r aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/476603
1-İda renin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 160 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Tele fon ve faks numarası : 3584171151 – 3584177678
c) Elektronik Posta Adresi : adilbasara@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Nite liği, türü ve miktarı : İnşaat İmalatları : % 4,4352 Elektrik Tesisatı : % 95,5648
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapıla cağı yer : Amasya Suluova Hükume t Konağı
c) İşe başlama tarihi : Sözle şmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlana caktır.
3- İha lenin
a) Yapılacağı ye r: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükumet Konağı Kat:3 Suluova / Amasya
b) Tarihi ve saati : 02.10.2020 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şa rtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  krite rler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
  ile tüze l kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tica ret Sicil Gaze tesi, bu
  bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha linde, bu bilgilerin tümünü
  gösterme k üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
  noter ta sdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
  yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
  bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
  tarafında n ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenle ndiği tarihten ge riye doğru son bir yıldır
  kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
  bedelin % 50 oranından a z olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işle re ilişkin iş de neyimini
  gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere de nk sayılacak mühendislik
  ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  İnşaat, Elektrik
  4.4.2. Be nzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat ve Elektrik Mühe ndisliği
  5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif vere cek ola nların ihale dokümanını EKAP üze rinden e-imza kullanarak
  indirmeleri zorunludur.
 4. Te klifle r, iha le ta rih ve sa a tine ka d a r Suluova Ka yma ka mlığı İh a le Komisyonu
  Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta ahhütlü posta va sıtasıyla
  da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
  ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
  için te klif verilecektir.
 6. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
  geçici teminat vereceklerdir.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
  13.Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
  avantajlı teklif üzerinde bırakıla caktır.
  1-Yapılacak olan ihale Anahtar Teslim Götürü Bedel esasına göre olduğundan, yüklenicinin işi proje
  ve teknik şartnamelere uygun şekilde yapması esastır. Pursantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini
  gösterir bir ölçü şekli olup, pursantaj tablosunda olsun yada olmasın proje, detay ve mahal listesinde
  belirtile n işlerin fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur.
  Pursanta j tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme yapılması veya talep edilmesi
  mümkün değildir.
  2-Uygulama projesi ve mahal listesinde tezatlık oluştuğunda, ilgili sorun idare tarafından çözülecektir.
  Yüklenici hiç bir ücre t veya fiyat a rtışı talep etmeden bu uygulamayı kabul edecektir.
  3- Jeneratör kurulumu ve tesisatında uygulama yetki belgesine sahip makam, mühendis ve deneyim
  sahibi olan teknik ekip çalıştırılacaktır
 9. .www.ilanbis.bik.gov.tr İhale Kayıt Numarası: 1223707
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.