DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 28°C
Az Bulutlu

İHALE İLANI

İHALE İLANI
REKLAM ALANI
18.10.2019
350
A+
A-

İNŞAAT DEMİRİ SULUOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ýnþaat Demiri alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler
aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/377779
1-Ýdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:146 Suluova/AMASYA
b) Telefon ve faks numarasý : 4447679 – 03584172060
c) Elektronik Posta Adresi : bim@suluova.bel.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý : Muhtelif miktar ve ebatta toplam 100 ton inþaat demiri Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan
ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yerleri : Fen Ýþleri Müdürlüðünce tespit edilecek çalýþma alanlarý
c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren iþe baþlanacak ve 15 gün içerisinde mal teslimi
gerçekleþtirilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer : Suluova Belediyesi Ýhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.08.2019 – 10:00

 1. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten
  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
  üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
  Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
  Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
  5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
 2. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
 3. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
  7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli
  taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
 5. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir
  mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme
  imzalanacaktýr.
  Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
 6. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
 10. Diðer hususlar:
  Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.