DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

KUZU ETLİ KÖPEK MAMASI SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUZU ETLİ KÖPEK MAMASI SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
24.02.2021
657
A+
A-

Kuzu etli köpek maması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İha leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/99683

1-İda renin

a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:146 05500 Suluova/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası : 4447679 – 03584172060

c) Elektronik Posta Adresi : bim@suluova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (va rsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve mikta rı : 20.000 kg Kuzu etli köpek maması alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Soka k hayvanları rehabilitasyon merkezi

c) Teslim tarihi : İda re nin ihtiyacı doğrultusunda idarenin be lirleyece ği mikta rı idarenin

belirleye ceği tarihte peyder pey teslim e dilecektir. İdarece yüklenicinin vermiş olduğu faks veya

mail adresine talebin iletilmesinden sonra 3 gün içerisinde teslim edilecektir. Yüklenici işi idarenin

istediği doğrultuda gerçe kleştirmediği ta kdirde her geçen gün için %1 gecikme bedeli uygulanır ve

ilk hakedişte tahsili gerçekleştirilir.

3- İha lenin

a) Yapıla cağı yer : Suluova Belediyesi İha le Salonu

b) Tarihi ve saati : 09.03.2021 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şa rtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

krite rler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması ha linde, İdari Şa rtname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık

Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teda rik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğra fları ile te knik şartnameye

cevapla rı ve açıklama ları içeren doküman:

En az 1 kg’lık te klif edilen mamanın numunesi orjinal paketinde, teknik şartnamede istenen

özelliklerde olacak ve ihale saatinden önce idareye teslim edile cektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi ka psamında sunması ge rektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki

belge ler:

İsteklile r teklif ettikle ri kuru mamaya a it İSO9001, İSO22000 belgelerinin aslı veya note r onaylı

sureti ihale dosyasında bulundurula caktır.

5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.

7.2. İha leye teklif verece k olanların iha le dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla narak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların ça rpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalana caktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci ma ddesinde öngörülen açıklama istenme ksizin ekonomik açıda n en avantajlı teklif üzerinde bırakıla caktır.

www.ilanbis.bik.gov.tr Basın İlan No.: ILN01317770

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.