DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 3°C
Hafif Kar Yağışlı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
05.01.2022
51
A+
A-

Amasya Suluova 16 Derslikli Saraydüzü İlkokulu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Ka mu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık iha le usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2021/713867
1-İda renin
a) Adresi: İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 97 05200 – MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası: 03582100050 – 3582100054
c) Elektronik Posta Adresi: 05ozelidare@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görüle bileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 adet Amasya Suluova 16 Derslikli Saraydüzü İlkokulu Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ula şılabilir.
b) Yapıla cağı yer: Amasya Suluova
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imza landığı tarihte n itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılara k işe başlana caktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer: Amasya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 31.01.2022 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  krite rler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren be lgeler,
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
  Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevlile r ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
  (halka arz edilen hissele r hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ta n alınır.
  EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı isteklile r tarafından ise , ilgili ülke me vzuatı dikkate a lınarak,
  belirtile n hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici ça lıştırılabilir. Ancak işin tama mı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi ta rafından iş dene yimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısında n fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/tica ret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düze nlenen ve düzenlendiği tarihte n geriye
doğru son bir yıldır ke sintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstere n belge.
4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 70 oranından a z olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işle re ilişkin iş de neyimini
gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Gurupları Te bliğinin Benzer İş Gurupları Listesinde yer alan B/III
gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Be nzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların iha le dokümanını EKAP üzerinde n e-imza kullana rak
  indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine ka dar Amasya İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat
  Müdürlüğü adresine elden teslim edilebile ceği gibi, aynı adrese iadeli ta ahhütlü posta va sıtasıyla
  da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
  ihale ya pılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalana caktır. Bu ihale de, işin
  tamamı için teklif verilecektir.
 5. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
  geçici teminat vereceklerdir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinde n itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
  öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 4. www.ilanbis.bik.gov.tr Basın İlan No.: ILN01527782

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.