DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 17°C
Parçalı Bulutlu

İHALE İLANI

İHALE İLANI
REKLAM ALANI
20.08.2020
618
A+
A-

SULUOVA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE 2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA
KÖYLERDE İKAMET EDEN 376 ÖĞRENCİNİN 12 TAŞIMA MERKEZİ
İMAM HATİP ORTAOKULU VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINA
25 HAT ÜZERİNDEN ( 25 ARAÇ) İLE 181 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ
İHALE İLANI hizmet a lımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ma ddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/333548
1-İda renin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1 No:210
Suluova/AMASYA 05500 SULUOVA/AMASYA
b) Tele fon ve faks numarası : 3584172426 – 3584172492
c) Elektronik Posta Adresi : suluova05@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Nite liği, türü ve miktarı : 2020-2021 Öğretim Yılı Suluova İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 376 İmam Hatip Ortaokulu
ve Ortaöğretim öğrencisinin 25 köy ve köyaltı yerleşim birimlerinden 25 araç ile 181 gün süresince
12 taşıma merkezi okulla ra taşınma işiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ula şılabilir.
b) Yapıla cağı yer : Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe ba şlama tarihi 07.09.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
3- İha lenin
a) Yapıla cağı yer : CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI İLÇE MEM HİZMET BİNASI KAT:1 NO:210 SULUOVA –AMASYA
b) Tarihi ve saati : 23.07.2020 – 10:00

 1. İhale ye katılabilme şartları ve iste nilen belgeler ile yeterlik de ğerlendirmesinde uygulanacak kr iterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olma sı halinde, ilgisine göre tüze l kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten
  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
  üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belge ler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
  halinde, ticaret ve sanayi odası/tica ret odası bünye sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
  müşavir tarafından ilk ilan tarihinde n sonra düzenle nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ke sintisiz olara k bu şartın korunduğunu
  gösteren, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 ora nından az olmama k üzere,
  ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.
  Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
  5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İha leye teklif vere cek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e -imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine ka dar SULUOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edile bileceği
  gibi, aynı adrese iade li taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, Birim fiya tlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale ya pılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu
  kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede , kısmı teklif verilebilir.
 6. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekle ri tutarda geçici teminat verece klerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinde n itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en a vantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.