DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
REKLAM ALANI
18.10.2019
397
A+
A-

AMASYA SULUOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2019/2020 kýþ döneminde ilçemiz mahalle ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn adreslerine 1499 ton kömür taþýma hizmet alýmý iþi
hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda
yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý : 2019/380344
1-Ýdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Atatürk Bulvarý Þehit Recep Ýnce caddesi No 7 SULUOVA/AMASYA
b) Telefon ve faks numarasý : 3584176151 – 3584176617 c) Elektronik Posta Adresiz
c) Elektronik Posta Adresi : Amasya.Suluova@sydv.org.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý : 2019/2020 kýþ dönemin ilçemiz mahalle ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn
adreslerine 1499 ton kömürün taþýnmasý iþi hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer : Suluova Sosyal Yardýmlaþma ve Dayýnþma vakfý
c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 16.09.2019, iþin bitiþ tarihi 31.01.2020
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer : SULUOVA SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI
b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 – 10:00

 1. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten
  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
  üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
  Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
  Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
  5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
 2. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
 3. Ýhale dokümanýnýn görülmesi:
  7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULUOVA SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI/Yeni Mahalle Atatürk Bulvarý Þehit Recep Ýnce
  Caddesi No:7 adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
 5. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu
  kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
  Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
 6. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr.
  14.Diðer hususlar:Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.