DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 34°C
Parçalı Bulutlu

KAPALI SPOR SALONU SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAPALI SPOR SALONU SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
26.01.2021
306
A+
A-

Kapalı Spor Salonu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İha leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/29997
1-İda renin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:146 05500 Suluova/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 4447679 – 03584172060
c) Elektronik Posta Adresi : bim@suluova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Nite liği, türü ve miktarı : İlçemiz Yenimahalle 111 ada 248 parsel üzerine 4295 m2 İnşaat alanına
sahip 2 ka tlı kapalı spor salonu yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapıla cağı yer : Yenima halle 111 ada 248 parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözle şmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde
yer teslimi yapılara k işe başlana caktır.
ç) İşin süresi : Yer te sliminden itibaren 285 (İkiYüzSe ksenBeş) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapıla cağı yer : Suluova Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 15.02.2021 – 11:30

 1. İhaleye katılabilme şa rtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  krite rler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması ha linde, İdari Şa rtname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık
  Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter
  tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idare nin onayı ile alt yüklenici ça lıştırıla bilir. Ancak işin tamamı alt
  yükle nicilere ya ptırılamaz. İste klile r, iha le konusu yapım işinde alt yüklenicile re yaptırma yı
  düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde verece klerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
  bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
  tarafında n ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenle ndiği tarihten ge riye doğru son bir yıldır
  kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
  50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
  belge ler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere de nk sayılacak mühendislik
  ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  B/III Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
  4.4.2. Be nzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisi
  5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İha leye teklif verece k olanların iha le dokümanını EKAP üzerinden e-imza kulla narak
  indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine
  elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
  ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
  için te klif verilecektir.
 6. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
  geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
 10. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  İhale, Kanunun 38 inci ma ddesinde öngörülen açıklama istenme ksizin ekonomik açıda n en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. www.ilanbis.bik.gov.tr Basın İlan No.: ILN01297295
REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.