DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Amasya 29°C
Parçalı Bulutlu

SULUOVA SENTETİK FUTBOL SAHASININ AYDINLATMA YAPIM İŞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AMASYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SULUOVA SENTETİK FUTBOL SAHASININ AYDINLATMA YAPIM İŞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AMASYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
09.10.2020
119
A+
A-

Suluova Sentetik Futbol Sahasının Aydınlatma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile cektir. İhale ye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer alma ktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/472239
1-İda renin
a) Adresi : HIZIRPASA MAH. ISTASYON CAD. 99 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582184310 – 3582184057
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Nite liği, türü ve miktarı : Mevcut 1 adet sentetik futbol sahasının aydınlatma yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapıla cağı yer : SULUOVA SENTETİK FUTBOL SAHASI MAARİF MAH. SULUOVA /
AMASYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibare n 5 gün içindeye r teslimi
yapılarak işe başlana caktır.
ç) İşin süresi : Yer te sliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapıla cağı yer : Hızırpa şa mah. İstasyon Cad. No:99 Merkez/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 01.10.2020 – 11:00

 1. İhaleye katıla bilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
  krite rler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Te klif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
  ile tüze l kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tica ret Sicil Gaze tesi, bu
  bilgile rin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
  göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüze l kişiliğin
  noter ta sdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şe kli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idare nin onayı ile alt yükle nici çalıştırıla bilir. Ancak işin tamamı alt
  yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
  bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
  yıldır kesintisiz olara k bu şartın korunduğunu göstere n belge.
  4.2. Ekonomik ve mali ye terliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare ta rafından ekonomik ve mali yete rliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
  bedelin % 75 oranından a z olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işle re ilişkin iş de neyimini
  gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
  ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) Grubu Bina İşleri bu ihalede benzer
  iş olarak kabul edile cektir.
  4.4.2. Be nzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Elektrik Mühendisliği diploması benzer işlere denk sayılacaktır.
  5.Ekonomik açıdan en ava ntajlı teklif sa dece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idare nin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanla rın ihale dokümanını EKAP üzerinden e -imza kullana rak
  indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine ka dar Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden
  teslim e dilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
  ihale ya pılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalana caktır. Bu ihale de, işin
  tamamı için teklif verilecektir.
 6. İste kliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olma mak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
  geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinde n itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif ve rilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılma yacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  İhale, Ka nunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
  avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

www.ilanbis.bik.gov.tr İhale Kayıt Numarası: 2020/472239

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

NFL Jerseys Nike